Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »


ELMOR S.A.
ul. Spadochroniarzy 20
80-298 Gdańsk
tel.: +48 (58) 785-36-70
fax: +48 (58) 762-93-19
e-mail: elmor@elmor.com.pl

Komunikaty dla akcjonariuszy

KOMUNIKAT Z DNIA 08.05.2024 r.

Zarząd ELMOR SA, zwołuje w dniu  07.06.2024 r.  o godz. 13.00, w  siedzibie  Spółki  w  Gdańsku,  przy  ul.  Spadochroniarzy  20,  ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 02.02.2024 r.

Zarząd  ELMOR S.A.,  zwołuje  w  dniu  05.03.2024 r. o  godz.   12.00  w  siedzibie  Spółki  w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 20,  NADZWYCZAJNE WALNE  ZGROMADZENIE.

Porządek  obrad:
1.  Otwarcie  obrad.
2.  Wybór Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  oraz jego  zdolności  do
     podejmowania  Uchwał.
4.  Przyjęcie  porządku  obrad.
5.  Wybór  Komisji  Skrutacyjnej.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9.  Zamknięcie obrad.

KOMUNIKAT Z DNIA 20.12.2023 r.

 Zarząd ELMOR S.A. oraz Likwidatorzy INVEST-ELMOR S.A. w likwidacji przypominają, że z dniem 1 marca 2021r. wszystkie papierowe dokumenty akcji utraciły moc obowiązującą z mocy prawa, a prawa przynależne akcjonariuszom Spółek będą posiadały tylko osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy.

Oznacza to, że tylko Akcjonariusze ujawnieni w Rejestrze będą mieli prawo do:

- u działu w walnym zgromadzeniu i uzyskiwaniu informacji,

- sprzedaży bądź darowania akcji.

Akcjonariusze , którzy nie złożyli dokumentów akcji w siedzibie obu w/w Spółek przed dniem 1 marca 2021r. nie utracą praw do akcji i możliwości wpisania się do Rejestru Akcjonariuszy w czasie późniejszym. Przez 5 kolejnych lat, tj. do 1 marca 2026r. Spółki będą przyjmować dokumenty akcji i aktualizować zapisy w Rejestrze.

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów przypominamy, że utrata mocy obowiązującej dotychczasowych dokumentów akcji związana jest z ich procesem dematerializacji, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. W przypadku ELMOR S.A. i INVEST-ELMOR S.A. takim podmiotem uprawnionym będzie SANTANDER BIURO MAKLERSKIE Plac Andersa 5, 61-894 Poznań

KOMUNIKAT Z DNIA 08.09.2022 r.

Zarząd ELMOR SA, zwołuje w dniu  29.09.2022 r.  o godz. 13.00, w  siedzibie  Spółki  w  Gdańsku,  przy  ul.  Spadochroniarzy  20,  ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 16.05.2023 r.

Zarząd ELMOR SA, zwołuje w dniu  29.06.2023 r.  o godz. 11.00, w  siedzibie  Spółki  w  Gdańsku,  przy  ul.  Spadochroniarzy  20,  ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE.

 

KOMUNIKAT Z DNIA 24.09.2021 r.

Zarząd Elmor S.A. i Likwidatorzy  INVEST-Elmor S.A. w likwidacji informuje akcjonariuszy, że w dniu 29.09.2021r. w godzinach 12:00 i 13:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie obu spółek.

Dokumentem upoważniającym do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu jest świadectwo rejestrowe wystawione przez Biuro ‘Maklerskie Banku Santander. Otrzymanie świadectwa rejestrowego będzie możliwe po założeniu konta na stronie Biura Maklerskiego, według procedury opisanej w korespondencji papierowej lub elektronicznej wysłanej przez Biuro Maklerskie na adresy akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Elmor S.A. i Likwidatorzy  INVEST-Elmor S.A. w likwidacji, przypominają że dalszym ciągu można składać papierowe dokumenty akcji w celu ich dematerializacji. Brak wpisu do rejestru akcjonariuszy oznacz, że prawo udziałowe akcjonariusza zostaje zawieszone.

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 01.09.2021 r.

Zarząd ELMOR SA, zwołuje w dniu  29.09.2021 r.  o godz. 13.00, w  siedzibie  Spółki  w  Gdańsku,  przy  ul.  Spadochroniarzy  20,  ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE.

 

 

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 05.03.2021 r.

 Zarząd ELMOR S.A. oraz Likwidatorzy INVEST-ELMOR S.A. w likwidacji informują, że z dniem 1 marca 2021r. wszystkie papierowe dokumenty akcji utraciły moc obowiązującą z mocy prawa, a prawa przynależne akcjonariuszom Spółek będą posiadały tylko osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy.

Oznacza to, że tylko Akcjonariusze ujawnieni w Rejestrze będą mieli prawo do:

- u działu w walnym zgromadzeniu i uzyskiwaniu informacji,

- sprzedaży bądź darowania akcji.

Akcjonariusze , którzy nie złożyli dokumentów akcji w siedzibie obu w/w Spółek przed dniem 1 marca 2021r. nie utracą praw do akcji i możliwości wpisania się do Rejestru Akcjonariuszy w czasie późniejszym. Przez 5 kolejnych lat, tj. do 1 marca 2026r. Spółki będą przyjmować dokumenty akcji i aktualizować zapisy w Rejestrze.

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów przypominamy, że utrata mocy obowiązującej dotychczasowych dokumentów akcji związana jest z ich procesem dematerializacji, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. W przypadku ELMOR S.A. i INVEST-ELMOR S.A. takim podmiotem uprawnionym będzie SANTANDER BIURO MAKLERSKIE Plac Andersa 5, 61-894 Poznań

 

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 10.02.2021 r.

Zarząd ELMOR S.A. oraz Likwidatorzy INVEST-ELMOR S.A. w likwidacji informują tych wszystkich akcjonariuszy, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia akcji w obu Spółkach, że mogą to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego b.r.

Przypominamy, że po 01.03.2021 r. akcjonariusze, którzy nie złożą akcji w Spółce i tym samym nie zostaną wpisani do rejestru elektronicznego tracą uprawnienia wynikające z tytułu posiadanych akcji. Uprawnienia te będzie można odzyskać jeżeli w terminie pięciu lat złoży się akcje , ale już nie w Spółce, ale bezpośrednio w Santander Biuro Maklerskie, czyli podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy.


KOMUNIKAT Z DNIA 04.01.2021 r.

ELMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000073929. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2002 r. [BMSiG-73810/2020] Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Zarząd ELMOR SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Spadochroniarzy 20 w Gdańsku, w dniach roboczych, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 900 do 1300, za pisemnym pokwitowaniem.

 

 

 

 KOMUNIKAT Z DNIA 22.12.2020 r.

Zarząd ELMOR S.A. przypomina, że z dniem 31 stycznia 2020r. upływa termin złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji. Z dniem 1 marca 2021r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie, tj podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie. Złożenie dokumentów akcji jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy.

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 02.10.2020 r.

Zarząd ELMOR S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189 z dnia 28 września 2020 roku ukazało się pierwsze z pięciu ogłoszeń dotyczących konieczności złożenia przez akcjonariuszy wszystkich posiadanych akcji w Spółce.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Kolejne ogłoszenia będą się ukazywały w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie dłuższym niż miesiąc.

Treść ogłoszenia przedstawiamy poniżej:

ELMOR  SA w Gdańsku KRS 0000073929 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  wpis  do rejestru  3 stycznia 2002 r.

Pierwsze  wezwanie  do  złożenia  dokumentów  akcji.

Zarząd   ELMOR SA  z  siedzibą   w Gdańsku  (dalej:  „Spółka”), w  związku  z  art. 16  ustawy  z  dnia  30 sierpnia  2019 roku  o  zmianie  ustawy  -  Kodeks  spółek  handlowych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.  z  2019 r., poz.  1798 ze zm.)  wzywa  wszystkich  akcjonariuszy  Spółki  do  złożenia  posiadanych  dokumentów  akcji  w  celu  ich  dematerializacji.

Dokumenty  akcji  należy  składać  w  siedzibie  Spółki,  tj.  ul.  Spadochroniarzy  20 w  Gdańsku w dniach  roboczych  od  poniedziałku  do  czwartku,  w  godzinach  od  9.00  do  13.00,  za  pokwitowaniem.

W  uzupełnieniu  wcześniejszych  komunikatów  Zarząd  ELMOR  SA  uprzejmie  informuje  akcjonariuszy,  że  dotychczas  wystawione  (papierowe)  dokumenty akcji  stracą  moc  prawną  z  dniem  01  marca  2021 roku,  a  nie  jak  podano  w  komunikacie  z  dnia 07.01.2020 roku  z  dniem  01  stycznia  2021 roku.

Po  zmianie  terminów  przez   Ustawodawcę  (pandemia),  złożenie  dokumentów   akcji  w  Spółce  powinno  nastąpić  najpóźniej  do  dnia  31  stycznia  2021 roku.

 

UWAGA

W związku z pandemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt  pod numerem telefonu: 58 785 36 70 lub 509 572 903 w godzinach 10:00 do 12:00 w celu wcześniejszego umówienia się na wizytę w siedzibie firmy.

KOMUNIKAT Z DNIA 07.01.2020 r.

Zarząd Elmor S.A. informuje akcjonariuszy, że została uchwalona ustawa nowelizująca Kodeks spółek handlowych, przewidująca obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych. 
Zgodnie z założeniami ustawy, akcje spółek nie będą mogły dłużej występować w obrocie w formie papierowej lecz będą przeksztalcone w formę zapisu elektronicznego, zaś każdy akcjonariusz będzie podlegał zarejestrowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy, prowadzonym przez wskazane w ustawie podmioty, np. banki i domy maklerskie. Dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną z dniem 1 stycznia 2021r. Złożenie dokumentów akcji w spółce najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r. odbywać się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z powyższym prosi się akcjonariuszy o przygotowanie posiadanych papierowych akcji Elmor S.A., w celu złożenia ich w Spółce. O terminie złożenia akcji, akcjonariusze zostaną poinformowani w odrębnych komunikatach.